Algemene voorwaarden voor de Zakelijke Klant van VeiligStappen.nl

In de tabbladen hieronder staan de Algemene Voorwaarden van VeiligStappen.nl voor de Zakelijke Klant omschreven. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de Zakelijke Klanten en de aanschaf voor de producten uit het ‘B2B Arsenaal’. Wanneer een Zakelijke Klant bestellingen of aankopen doet uit ‘Het Arsenaal’ dan zullen de Algemene Voorwaarden voor de Consument van VeiligStappen.nl van toepassing zijn. In geval dat een Zakelijke Klant gebruik maakt van de diensten van VeiligStappen.nl dan gelden de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening door VeiligStappen.nl.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VEILIGSTAPPEN.NL VOOR DE CONSUMENT
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTEN VAN VEILIGSTAPPEN.NL

Lees de Algemene Voorwaarden van VeiligStappen.nl voor Zakelijke Klanten in de verdere tabbladen.

Artikel 1. Definities

 • In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: VeiligStappen.nl, gevestigd te Zwolle.

 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen VeiligStappen.nl en de Zakelijke Klant en elke wijziging of aanvulling daarop;

 • Goederen: alle zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan de Zakelijke Klant (zullen) worden (af)geleverd;

 • Schade: alle door de Zakelijke Klant geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde omzet, winst en/of andere gevolgschade.

 • Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen VeiligStappen.nl en de Zakelijke Klant, waaronder begrepen aanbiedingen en Overeenkomsten.

 • Door aanvaarding van een door VeiligStappen.nl gedaan aanbod, aanvaardt de Zakelijke Klant tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Zakelijke klant wordt uitdrukkelijk door VeiligStappen.nl beschikbaar gesteld.

 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk(per e-mail) zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van VeiligStappen.nl. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.

Artikel 3. Aanbod, Aanvaarding en Orders

 • Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens VeiligStappen.nl gedaan zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Ook aanbiedingen vermeld in folders, prijscouranten etc. zijn vrijblijvend. Wordt een vrijblijvend aanbod door de Zakelijke Klant aanvaard, dan heeft VeiligStappen.nl het recht om het aanbod te herroepen.

 • Aanbiedingen en toezeggingen van door VeiligStappen.nl ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door VeiligStappen.nl schriftelijk(per e-mail) zijn bevestigd.

 • Het staat VeiligStappen.nl volledig vrij om orders van de Zakelijke Klant al dan niet te accepteren.

 • Het totstandkomen van de Overeenkomsten. De Zakelijke Klant neemt altijd schriftelijk(per e-mail) of telefonisch contact op om de bestelling te plaatsen. VeiligStappen.nl zal deze bestelling schriftelijk(per e-mail) bevestigen. VeiligStappen.nl vraagt bij elke zakelijke bestelling een aanbetaling van 50% over het volledige aan VeiligStappen.nl te betalen bedrag. Hiervoor zal VeiligStappen.nl schriftelijk (e-mail) een factuur opstellen naar de Zakelijke Klant. Op de vooruitbetaling kan geen enkele vorm van herroeping gedaan worden, tenzij het product nog niet gefabriceerd is. Nadat de vooruitbetaling ontvangen is begint de uitvoering van de Overeenkomst. VeiligStappen.nl zal altijd bij het maken van custom producten om bevestiging vragen van de Zakelijke Klant. Wanneer de Zakelijke Klant schriftelijk (e-mail) akkoord gaat met het design zal het productieprocess gestart worden. VeiligStappen.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen bij geleden schade bij transport. Wanneer de bestelling ontvangen is door de Zakelijke Klant dan zal VeiligStappen.nl zo spoedig mogelijk een factuur opmaken voor de overige 50% en deze schriftelijk (e-mail) versturen naar de Zakelijke Klant.

 • Door VeiligStappen.nl geaccepteerde orders van de Zakelijke Klants worden geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn. Is een verpakking, uitvoering, model, type etc. gewijzigd, dan is VeiligStappen.nl gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor geldende standaardprijs.

Artikel 4. Levering, Risico-overgang, Keuring & Reclame

 • De af te leveren Goederen zijn vanaf het moment van het verlaten bij de eventuele leverancier voor rekening en risico van de Zakelijke Klant.

 • Indien en voor zover VeiligStappen.nl zorgdraagt voor het transport van de Goederen, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel. De wijze van vervoer wordt door VeiligStappen.nl bepaald. de Zakelijke Klant is verplicht de Goederen op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen.

 • Indien VeiligStappen.nl, al dan niet in opdracht van de de Zakelijke Klant, het transport van de Goederen regelt, is VeiligStappen.nl vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen route. Als VeiligStappen.nl tevens zorgdraagt voor een transportverzekering, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 en zal de Zakelijke Klant de Goederen desgewenst aanvullend verzekeren.

 • Vanaf het moment dat de Goederen voor rekening en risico van de Zakelijke Klant zijn, draagt de Zakelijke Klant zorg voor afdoende verzekering van de Goederen tegen alle mogelijke risico’s, zoals – maar niet beperkt tot – verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de goederen.

 • VeiligStappen.nl heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. VeiligStappen.nl is gerechtigd om de betreffende deellevering pro rato te factureren.

 • Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van de Zakelijke Klant wordt uitgesteld, de Zakelijke Klant om leveringen in gedeelten verzoekt en/of Goederen niet worden afgehaald, dan gaat het risico voor de Goederen desondanks op de Zakelijke Klant over met ingang van het moment dat deze Goederen in de administratie en/of de opslagruimte van VeiligStappen.nl als ‘goederen van de Zakelijke Klant’ zijn geïdentificeerd. VeiligStappen.nl is vanaf dat moment gerechtigd om de Goederen aan de Zakelijke Klant te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en of andere extra kosten zijn voor rekening van de Zakelijke Klant.

 • de Zakelijke Klant dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de Overeenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, juiste houdbaarheidsdatum, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, kan de Zakelijke Klant daarop geen beroep meer doen indien hij VeiligStappen.nl daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen 2 werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk (per e-mail) en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Voorts vervalt de Zakelijke Klants recht van reclame, indien hij onvoldoende medewerking verleent aan VeiligStappen.nl’ onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht. de Zakelijke Klant zal VeiligStappen.nl in de gelegenheid stellen om de zaken te bezichtigen.

 • Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van de Zakelijke Klant. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.

 • Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke, telefonische of per e-mail goedkeuring van VeiligStappen.nl. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van de Zakelijke Klant.

 • VeiligStappen.nl is niet gehouden om op monster gekochte of in de vestiging van VeiligStappen.nl uitgezochte Goederen terug te nemen. Het recht van reclame vervalt voorts indien de Zakelijke Klant niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen of indien de Goederen in gebruik zijn genomen, zijn verwerkt en/of bewerkt.

 • Zijn geleverde zaken gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal VeiligStappen.nl de gebrekkige zaak hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan de Zakelijke Klant crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van VeiligStappen.nl. VeiligStappen.nl is niet aansprakelijk voor enige door de Zakelijke Klant geleden schade ter zake gebrekkige producten.

Artikel 5. Diensten

 • Indien VeiligStappen.nl Diensten verleent aan de Zakelijke Klant, dan zal VeiligStappen.nl zich inspannen om deze Diensten zo goed mogelijk te verrichten.

 • de Zakelijke Klant stemt ermee in dat VeiligStappen.nl voor de uitvoering van Diensten één of meer derden kan inschakelen. Voor tekortkomingen van derden, die niet in dienstverband van VeiligStappen.nl werken, is VeiligStappen.nl niet aansprakelijk behoudens opzet of grove nalatigheid van de kant van VeiligStappen.nl. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens de Zakelijke Klant in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door de betreffende derden.

Artikel 6. Leveringstermijnen

 • VeiligStappen.nl zal bij het eerste contact moment, wanneer er een bestelling aangenomen wordt een indicatie aan kunnen geven hoe lang het verwachte leveringstermijn zal gaan worden. Aan deze geschatte datum kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 • Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is VeiligStappen.nl eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl de Zakelijke Klant onverminderd tot afname is verplicht.

 • Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal VeiligStappen.nl in overleg treden met de Zakelijke Klant over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. De Zakelijke Klant kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van te voren is overeengekomen. Eventuele door VeiligStappen.nl te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde Goederen.

Artikel 7. Prijzen, betaling en verrekening

 • De aan de Zakelijke Klant geleverde Goederen en/of Diensten worden berekend tegen de prijzen van VeiligStappen.nl voor de betreffende Goederen en/of Diensten geldend op de dag van Levering, ook als expliciet een andere prijs is overeengekomen. Is de in rekening gebrachte prijs meer dan 10% hoger dan de aanvankelijk overeengekomen prijs, dan heeft de Zakelijke Klant het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden onverwijld nadat de Zakelijke Klant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld. Daarna vervalt het recht op ontbinding. de Zakelijke Klant is niet gerechtigd om de overeenkomst op deze grond te ontbinden, als de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen of vrachttarieven.

 • Alle prijzen kunnen inclusief BTW aangegeven worden. VeiligStappen.nl communiceert voor de Zakelijke klant exclusief BTW, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdragen en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de Levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de Goederen voor rekening van de Zakelijke Klant.

 • de Zakelijke Klant is gehouden om VeiligStappen.nl de kosten van emballage te betalen. De emballage wordt door VeiligStappen.nl aan de Zakelijke Klant gecrediteerd onder de voorwaarde dat de Zakelijke Klant (1) deze per eigen wagen aan VeiligStappen.nl retourneert (2) binnen 1 jaar na levering daarvan, (3) deze emballage aan de Zakelijke Klant is gefactureerd en betaald, én (4) deze door de Zakelijke Klant op merk en inhoud is gesorteerd.

 • Betaling aan VeiligStappen.nl dient binnen 7 dagen (5 werkdagen) na factuurdatum te geschieden op een door VeiligStappen.nl aan te geven wijze. Levering vindt eerst plaats nadat de aanbetaling (50% van het volledig te betalen bedrag) volledige is ontvangen, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

 • De betaling geschiedt effectief in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. VeiligStappen.nl is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van de Zakelijke Klant heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen die VeiligStappen.nl of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan de Zakelijke Klant.

 • Vindt betaling niet plaats binnen 7 dagen (5 werkdagen) na factuurdatum, althans binnen de overeengekomen betalingstermijn, dat komt de Zakelijke Klant van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim zijn alle betalingsverplichtingen van de Zakelijke Klant terstond opeisbaar en is de Zakelijke Klant verplicht tot vergoeding aan VeiligStappen.nl van een vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vermeerderd met twee (2) procentpunten. Daarnaast is de Zakelijke Klant aan VeiligStappen.nl een kredietbeperkingstoeslag verschuldigd gelijk aan 3% van het openstaande factuurbedrag.

 • Indien er goede grond bestaat te vrezen dat de Zakelijke Klant haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle vorderingen van VeiligStappen.nl op de Zakelijke Klant terstond opeisbaar en is de Zakelijke Klant verplicht op eerste verzoek van VeiligStappen.nl terstond genoegzame en in de door VeiligStappen.nl gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de Zakelijke Klant daar niet aan heeft voldaan, is VeiligStappen.nl gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

 • Indien de Zakelijke Klant zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor rekening van de Zakelijke Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Rapport Voorwerk II, zulks evenwel met een minimum van € 1.500,-.

 • de Zakelijke Klant kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur binnen 7 dagen (5 werkdagen) na factuurdatum. Na afloop van die termijn wordt de Zakelijke Klant geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur.

 • Betalingen door of vanwege de de Zakelijke Klant strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de Zakelijke Klant verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsom men, ongeacht andersluidende aanwijzing van de Zakelijke Klant.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 • VeiligStappen.nl behoudt zich het eigendom voor van de Goederen, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:

  • de door de Zakelijke Klant verschuldigde prestaties voor alle door VeiligStappen.nl geleverde of te leveren Goederen en/of Diensten; én

  • alle vorderingen van VeiligStappen.nl op de Zakelijke Klant wegens het tekortschieten van de Zakelijke Klant in de nakoming van zijn verplichtingen.

 • Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft de Zakelijke Klant geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich ter zake op een retentierecht beroepen.

 • Indien de Zakelijke Klant in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen als bedoeld in artikel 7, of indien VeiligStappen.nl naar haar oordeel goede grond heeft te vrezen dat de Zakelijke Klant zijn verplichtingen niet na zal komen, is VeiligStappen.nl gerechtigd de zaken die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. de Zakelijke Klant verleent VeiligStappen.nl reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de Zakelijke Klant in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. In geval de Zakelijke Klant het bepaalde in dit artikellid niet op eerste verzoek nakomt, verbeurt de Zakelijke Klant aan VeiligStappen.nl een direct opeisbare boete gelijk aan 10% van het nog door de Zakelijke Klant aan VeiligStappen.nl verschuldigde bedrag per dag.

 • de Zakelijke Klant is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen of te gebruiken uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In geval van verkoop is de Zakelijke Klant gehouden deze Goederen eveneens en slechts onder beding van dit eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Uitzondering geldt voor de situatie waarin de Zakelijke Klant in faillissement of surseance van betaling is geraakt, in welk geval doorverkoop in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf niet is toegestaan. de Zakelijke Klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen en/of daarop enig beperkt recht te vestigen.

 • de Zakelijke Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van VeiligStappen.nl te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico’s (waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade, ontploffing, etc.). Op eerste verzoek van VeiligStappen.nl zal de Zakelijke Klant kopieën verstrekken aan VeiligStappen.nl van de ter zake geldende verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige premiebetaling.

 • Op geleverde Goederen die door betaling in eigendom van de Zakelijke Klant zijn overgegaan - of die zijn verwerkt - en zich nog in handen van de Zakelijke Klant bevinden, vestigt de Zakelijke Klant hierbij ten behoeve van VeiligStappen.nl een pandrecht tot zekerheid van de nakoming van vorderingen, anders dan die genoemd in lid 1 van dit artikel (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – toekomstige vorderingen), die VeiligStappen.nl op de Zakelijke Klant mocht hebben of verkrijgen. Op eerste verzoek van VeiligStappen.nl zal de Zakelijke Klant de Goederen, die vallen onder dit pandrecht, aan VeiligStappen.nl ter hand stellen om daarmee een vuistpand te realiseren. Lid 3 van dit artikel is daarbij van overeenkomstige toepassing.

 • de Zakelijke Klant is voorts verplicht om op eerste verzoek van VeiligStappen.nl:

  • Eventuele vorderingen van de Zakelijke Klant op verzekeraars betreffende de Goederen bedoeld in dit artikel aan VeiligStappen.nl te verpanden; en/of

  • Eventuele vorderingen van de Zakelijke Klant op haar debiteuren betreffende de Goederen bedoeld in dit artikel aan VeiligStappen.nl te verpanden; en/of

  • Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die VeiligStappen.nl wenst te treffen ter bescherming van haar belangen en/of eigendomsrechten, mits de te treffen maatregelen de Zakelijke Klant niet onevenredig hinderen in zijn bedrijfsvoering.

Artikel 9. Garantie & Aansprakelijkheid

 • VeiligStappen.nl geeft geen andere of verdergaande garantie op Goederen dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten voor het betreffende Goed.

 • De Zakelijke Klant zal bij doorverkoop van Goederen aan derden geen verdergaande garantie verstrekken dan die weergegeven in dit artikel.

 • Het gebruik van alle oplossingsgerichte producten uit het ‘B2B Arsenaal’ en ‘Het Arsenaal’ is geheel op eigen risico. VeiligStappen.nl is niet aansprakelijk voor welke vorm van directe en indirecte (letsel)schade aan jouw zelf, jouw eigendommen, derden of aan de eigendommen van derden.

 • Op Diensten wordt geen garantie verstrekt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid, overmacht en bevrijding

 • In geval van gebrekkigheid van geleverde Goederen, is de aansprakelijkheid van VeiligStappen.nl beperkt tot nakoming van de Garantie als opgenomen onder artikel 9 van deze Voorwaarden.

 • In alle overige gevallen (inclusief de situatie dat VeiligStappen.nl Diensten verleend en/of VeiligStappen.nl haar garantieverplichtingen om welke reden dan ook niet zou nakomen) is de aansprakelijkheid van VeiligStappen.nl beperkt tot vergoeding van Schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is VeiligStappen.nl niet aansprakelijk.

 • VeiligStappen.nl is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat in verband met door VeiligStappen.nl verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan de Zakelijke Klant geleverde goederen.

 • VeiligStappen.nl bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de Zakelijke Klant kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen VeiligStappen.nl ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van VeiligStappen.nl.

 • Iedere aansprakelijkheid van VeiligStappen.nl jegens de Zakelijke Klant vervalt na verloop van 1 maand nadat (1) de Goederen aan de Zakelijke Klant zijn geleverd; en/of (2) de Diensten voor de Zakelijke Klant zijn afgerond.

 • VeiligStappen.nl is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van VeiligStappen.nl, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van VeiligStappen.nl kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoer maatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door VeiligStappen.nl ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transport belemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. VeiligStappen.nl kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat VeiligStappen.nl had moeten leveren.

 • Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmachtsituatie 1 maand heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden. Artikel 4 lid 5 van deze Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 • Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, bestekken, ontwerpen, etc., die door VeiligStappen.nl aan de Zakelijke Klant worden verstrekt blijven eigendom van VeiligStappen.nl. de Zakelijke Klant is niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan de Zakelijke Klant ter beschikking zijn gesteld.

 • de Zakelijke Klant is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan de Zakelijke Klant bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, daarin inzage te verstrekken en zal deze bescheiden op eerste verzoek van VeiligStappen.nl onverwijld retourneren, zonder daarvan kopieën achter te houden.

 • In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden – waaronder uitdrukkelijk bedoeld tekeningen, bestekken, offertes, ontwerpen, etc. – is de Zakelijke Klant gehouden om VeiligStappen.nl alle schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, waaronder – doch niet beperkt tot – gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen, indien deze exclusief voor de Zakelijke Klant zijn gemaakt.

Artikel 12. Ontbinding

 • Indien de Zakelijke Klant niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Zakelijke Klant, is VeiligStappen.nl te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van VeiligStappen.nl op de Zakelijke Klant in die gevallen terstond opeisbaar.

 • In geval van ontbinding is de Zakelijke Klant verplicht om VeiligStappen.nl de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, welke schade minimaal gelijk is aan het bedrag van reeds aanbetaalde termijnen op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 13. Conversie, uitleg en adreswijziging

 • Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 • De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

 • Indien VeiligStappen.nl op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat VeiligStappen.nl afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.

 • de Zakelijke Klant is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk (e-mail) aan VeiligStappen.nl te melden. Goederen, die afgeleverd zijn aan het bij VeiligStappen.nl laatst bekende adres van de Zakelijke Klant, worden geacht door de Zakelijke Klant te zijn ontvangen.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle rechtsbetrekkingen tussen VeiligStappen.nl en de Zakelijke Klant is Nederlands recht van toepassing.