Algemene Voorwaarden Diensten van VeiligStappen.nl

In de tabbladen hieronder staan onze Algemene Voorwaarden van VeiligStappen.nl voor onze Diensten omschreven. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zodra je één of meerdere diensten van VeiligStappen.nl afneemt.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VEILIGSTAPPEN.NL VOOR DE CONSUMENT
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VEILIGSTAPPEN.NL VOOR DE ZAKELIJKE KLANT

Lees de Algemene Voorwaarden over de Diensten van VeiligStappen.nl in de verdere tabbladen.

Artikel 1. Definities

 1. VeiligStappen.nl, gevestigd te Zwolle, KvK-nr. 72105720, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als VeiligStappen.nl.

 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Afnemer van onze diensten.

 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan VeiligStappen.nl zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Afnemer van onze diensten werkzaamheden voor de Afnemer van onze diensten verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 4. Een voor of event wordt gevormd samen met VeiligStappen en Afnemer van onze diensten.

 5. Onder herroepingsrecht verstaan we de mogelijkheid van Afnemer van onze diensten om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten, trajecten en levering van diensten en goederen door of namens VeiligStappen.nl waarop VeiligStappen.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door VeiligStappen.nl in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

 3. Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie van deze algemene voorwaarden.

 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke Afnemer van onze diensten wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.

 2. VeiligStappen.nl kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de Afnemer van onze diensten redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw. Op de offerte staat de totaalprijs van de gekozen dienst vermeld. Eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten, locatiehuur en apparatuur, worden apart vermeld.

 3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling binnen 7 dagen (5werkdagen) van het totale factuurbedrag. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het gehele bedrag voor de start van de gekozen dienst voldaan. VeiligStappen.nl is gerechtigd de toegang op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.

 4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. VeiligStappen.nl heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de Afnemer van onze diensten.

 5. Declaraties dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

 6. Indien de Afnemer van onze diensten in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Afnemer van onze diensten van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 7. Indien de Afnemer van onze diensten in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer van onze diensten.

 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Afnemer van onze diensten zijn de vorderingen van VeiligStappen.nl op de Afnemer van onze diensten onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Informatieverstrekking Afnemer van onze diensten

 1. Afnemer van onze diensten stelt alle informatie die voor de uitvoering en voorbereiding van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan VeiligStappen.nl.

 2. Afnemer van onze diensten staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Eigenaar zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

 3. Afnemer van onze diensten vrijwaart VeiligStappen.nl voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

 4. Stelt Afnemer van onze diensten niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Afnemer van onze diensten.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. VeiligStappen.nl voert de voorlichting, training, voorlichting of event naar beste inzicht en vermogen uit. VeiligStappen.nl is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Afnemer van onze diensten beoogde.

 2. VeiligStappen.nl heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. De overeenkomst kan alleen na toestemming van VeiligStappen.nl worden overgedragen.

Artikel 7. Inschrijvingen

 1. Inschrijving voor voorlichtingen, trainingen, presentaties, events etc. geschiedt via e-mail, telefonisch of het contactformulier op de ‘boek ons’ pagina op de website van VeiligStappen.nl en geschiedt op volgorde van binnenkomst.

 2. Afnemer van onze diensten is verplicht na inschrijving de kosten voor deelname te voldoen.

 3. Na ontvangst van de betaling ontvangt Afnemer van onze diensten schriftelijke bevestiging van de inschrijving, waarmee de overeenkomst definitief is.

Artikel 8. Wijziging en annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft VeiligStappen.nl de mogelijkheid een voorlichting, presentatie, training, event en andere diensten te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte van één van de medewerkers van VeiligStappen.nl en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de voorlichting, presentatie, training, event en andere diensten noodzakelijk zijn. VeiligStappen.nl maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid uiterlijk 24 uur voorafgaand aan een voorlichting, presentatie, training, event en andere diensten kenbaar aan Afnemer van onze diensten.

 2. VeiligStappen.nl heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden de voorlichting, presentatie, training, event en andere diensten door een derde te laten vervangen.

 3. VeiligStappen.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een voorlichting, presentatie, training, event en/of andere diensten.

 4. Annulering door de Afnemer van onze diensten is enkel schriftelijk mogelijk. Tot twee weken voor aanvang is annulering van de inschrijving kosteloos. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang worden de voorbereidingskosten in rekening gebracht; annulering vanaf 48 uur voor aanvang resulteert in de verplichting tot het volledig betalen van de volledige kosten.

Artikel 9. Overmacht

 1. In geval van overmacht is VeiligStappen.nl gerechtigd een voorlichting, presentatie, training, event en/of andere diensten te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de voorlichting, presentatie, training, event en/of andere diensten, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar VeiligStappen.nl redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.

 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van VeiligStappen.nl jegens Afnemer van onze diensten opgeschort zo lang VeiligStappen.nl niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid schade

 1. VeiligStappen.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

 2. VeiligStappen.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Afnemer van onze diensten verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 3. VeiligStappen.nl is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van Afnemer van onze diensten gedurende de voorlichting, presentatie, training, event en/of andere diensten van VeiligStappen.nl.

 4. Afnemer van onze diensten blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een voorlichting, presentatie, training, event en/of andere diensten.

 5. In geval door Afnemer van onze diensten schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een voorlichting, presentatie, training, event en/of andere diensten op locatie, is de Afnemer van onze diensten gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.

 6. In het geval dat VeiligStappen.nl een schadevergoeding verschuldigd is aan Afnemer van onze diensten bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door VeiligStappen.nl aan Afnemer van onze diensten in rekening is gebracht.

 7. Afnemer van onze diensten vrijwaart VeiligStappen.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door VeiligStappen.nl geleverde diensten en goederen.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door VeiligStappen.nl aan Afnemer van onze diensten ter beschikking gestelde materialen, content en goederen berusten bij VeiligStappen.nl. Het is voor de Afnemer van onze diensten nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

 2. Wanneer beeldopnamen(foto’s & video’s) worden gemaakt door Afnemer van onze diensten dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan VeiligStappen.nl en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik en waar de voorlichting, presentatie, training, event en/of andere diensten op is gericht.

Artikel 12. Bijzondere bepalingen

 1. VeiligStappen.nl behoudt zich het recht voor Afnemer van onze dienstens die door hun gedrag het verloop van een voorlichting, presentatie, training, event en/of andere diensten belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende voorlichting, presentatie, training, event en/of andere diensten of toekomstige voorlichting, presentatie, training, event en/of andere diensten uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende sessie, training of event onverlet.

 2. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie. Afnemer van onze diensten wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 3. Doordat enkele diensten van VeiligStappen.nl eventueel online geleverd kunnen worden, kan VeiligStappen.nl niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

 4. Tijdens een online traject kunnen Afnemer van onze dienstens onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de besloten groep op Facebook. Afnemer van onze diensten verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van VeiligStappen.nl.

 5. Het staat VeiligStappen.nl te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 13. Ruilen en retourneren goederen

 1. Het niet mogelijk aangeschafte digitale producten of diensten te ruilen en/of retourneren. Afnemer van onze diensten stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 14. Klachten

 1. Afnemer van onze diensten is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten of goederen binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk (per e-mail) kenbaar te maken aan VeiligStappen.nl.

 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer van onze diensten geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 15. Geschillenbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens VeiligStappen.nl en betrokken derden 12 maanden.